Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Nyt lovforslag: Gæld fra sagsomkostninger skal sidestilles med anden gæld

Regeringen foreslår, at gæld fra sagsomkostninger skal sidestilles med anden gæld i konkursloven og i loven om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Foto: Bent Dahl Jensen)

Nyt lovforslag: Gæld fra sagsomkostninger skal sidestilles med anden gæld

Regeringen foreslår, at reglerne om gældssanering i konkursloven og reglerne om eftergivelse af gæld i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige skal ændres, så gæld i form af straffeomkostninger sidestilles med anden gæld. Det fremgår af bemærkningerne til et nyt lovforslag, der blev fremsat i slutningen af april – og efter planen skal træde i kraft den 1. juli 2022.

Café Exit har utallige gange rejst spørgsmålet om sagsomkostningerne over for politikere, da sagsomkostningerne efterlader mange indsatte med en stor gæld, som de ofte ikke har mulighed for at betale tilbage – og gælden kan være en væsentlig hindring for at søge arbejde og leve uden kriminalitet.

En lignende argumentation fremføres i bemærkningerne til lovforslaget, hvor der bl.a. står, at ”formålet med ordningen er, at gæld, der består af straffesagsomkostninger, ikke i sig selv skal være en hindring for eftergivelse af gæld til det offentlige eller gældssanering og dermed potentielt være til hinder for, at tidligere dømte kan komme videre med en kriminalitetsfri tilværelse”.

Om de foreslåede ændringer af de nuværende regler, hedder det: ”I forbindelse med ansøgning om gældseftergivelse eller begæring om gældssanering vil de almindelige krav om eftergivelse og gældssanering fortsat være gældende, herunder at skyldneren skal have stabile og afklarede økonomiske forhold samt ikke må have handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, ikke må have undladt at afdrage på sin gæld, selv om skyldneren har haft rimelig mulighed herfor, ligesom en væsentlig del af gælden fortsat ikke må være pådraget ved strafbare eller erstatningspådragende forhold, herunder eksempelvis bøder eller erstatning til ofre for forbrydelser.”

Et af flere punkter fra flerårsaftalen for Kriminalforsorgen

Forslaget er et af flere punkter, der skal omsætte store dele af den fireårsaftale om Kriminalforsorgen, som regeringen i december 2021 indgik med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, til konkret lovgivning.

Andre punkter i lovforslaget er:

• Fremover skal løsladelse som udgangspunkt ske i starten af arbejdsugen (mandag-onsdag).
• Samfundstjeneste skal kunne udføres hos private erhvervsvirksomheder.
• Der etableres en ny udstationeringsmodel, som forpligter Kriminalforsorgen til at tage spørgsmål om udstationering til bopæl med fodlænke eller udslusningsfængsel op for indsatte, der er idømt tidsbestemt fængselsstraf i 6 måneder eller derover.
• Mulighed for i særlige tilfælde at undlade at ikende disciplinærstraf.
• Forslag om at skærpe straffen for vold begået mod ansatte i Kriminalforsorgens institutioner.
• Forslaget fastlægger de retlige rammer for, at udvisningsdømte kan afsone fængselsstraf eller forvaring i et fængsel i Kosovo under afsoningsforhold, der grundlæggende svarer til forholdene i danske fængsler.

Lovforslaget skal til 1. behandling i Folketinget fredag den 6. maj, og planen er, at loven skal træde i kraft den 1. juli 2022.

Læs mere

Link til pressemeddelelse fra Justitsministeriet

Hent lovforslaget

Læs resumé af lovforslaget