Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Generalforsamling: Nyt medlem valgt til bestyrelsen og fire genvalgt

Formanden for Café Exit, sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, ses her under generalforsamlingen, der blev afviklet på platformen Zoom.

Generalforsamling: Nyt medlem valgt til bestyrelsen og fire genvalgt

Café Exits generalforsamling den 16. april 2020 var meget atypisk på mindst et punkt – nemlig formen, den blev afviklet på. Som følge af myndighedernes anbefalinger for at undgå smitte med coronavirus blev generalforsamlingen nemlig holdt online. Der var 10 deltagere, da generalforsamlingen gik i gang ved 18-tiden på platformen Zoom.

”At vise et menneske tillid, kan medføre forandring”

Formanden, sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, mindede indledningsvis om, at det er Café Exits mission at formidle muligheder og give nyt håb til indsatte og tidligere indsatte. Han læste et kort afsnit fra bogen ”Alle vil jo bare elskes”, hvor Lars Irgens Petersen, der har en livstidsdom, fortæller om en episode, hvor en politibetjent viste ham en tillid, som oversteg det, som han kunne have forventet sig i situationen. Og den tillid, der blev vist ham, var med til at åbne noget i ham.

”Selv i situationer – som den, Lars står i med en livstidsdom – hvor handlemulighederne synes udtømte, så er der stadig håbet. Og håbet er noget, der kan være der, selv når det andet ophører. Håbet beror ikke på selvtillid, men det er en form for selvværd. Det er en bevidsthed om, at vi ikke bare er vores fortid, men at der er mulighed for forandring, og at den forandring kan opstå, når et menneske vises tillid,” sagde Niels Nymann Eriksen – og tilføjede, at det er det tankesæt, der har præget Café Exits arbejde helt fra starten, og også i det forløbne år.

Lederskifte

Niels Nymann Eriksen trak særligt to ting frem fra det seneste år:

For det første var der et lederskifte, idet Ole Bjørn Andersen ønskede at stoppe som organisationschef efter fem års tro tjeneste. Han blev afløst af Peter Dexters, og en af de ting, han bragte med ind i Café Exit, var en bevidsthed om betydningen af værdier som samskabelse og medinddragelse. Det har altid været en del af Café Exits dna, men er nu blevet inddraget på en mere struktureret måde.

Det sker blandt andet i en ny aktivitet, der i den trykte beretning, er omtalt som Koncept X. Idéen er, at de indsatte selv skal være med til at navngive aktiviteten. Det er et arbejde, der består i nogle workshops på uddannelsesafdelingen i Søbysøgård Fængsel.

Niels Nymann Eriksen fortalte, at han selv har deltaget i en af disse workshops og set, hvordan principperne om medinddragelse var med til at skabe en helt speciel atmosfære og en helt speciel proces. Det var en tidligere indsat, der ledte samværet, og fordi de indsatte selv havde været inddraget i tilrettelæggelsen og valget af temaer, så var der en helt særlig fornemmelse af ejerskab blandt de indsatte. Det er noget, som jeg har stor tro på og forventning til vil få stor betydning i fremtiden. Og det er noget, som vil komme til at præge Café Exit fremover.

Permanent bevilling på finansloven

Den anden store begivenhed er, at vi siden sidste generalforsamling, har fået en permanent årlig bevilling på 3 mio. kroner på finansloven. ”Det er en drøm, der er gået i opfyldelse. Vi har tidligere haft en satspuljebevilling, som skulle fornys i år, og det har ikke blot ført til en ny bevilling, men til en permanent bevilling. Deri ligger der en stor tillidserklæring fra statens side, og det kalder på en stor ansvarlighed fra vores side. Det at den er permanent, betyder, at vi ikke bare anses som nogen, der har et vigtigt projekt, men at vi anses for at være nogen, som permanent har noget at bidrage med i forhold til resocialisering,” sagde Niels Nymann Eriksen. Han tilføjede, at Café Exit også har fået besked om, at Østifterne vil støtte projektet med workshops og samskabelse med et større beløb.

”Så alt i alt tror jeg aldrig, at jeg har oplevet en generalforsamling i Café Exit, hvor ressourcerne omkring vores arbejde har været så sikrede, som de er pt.,” sagde formanden.

• Du kan læse mere i Café Exits beretning for 2019-2020.

Regnskab godkendt

Organisationschef Peter Dexters gennemgik hovedposterne i årsregnskabet. Der var i 2019 indtægter på knap 5,9 mio. kroner, mod godt 6,4 mio. kroner i 2018. Udgifterne lå i 2019 på godt 5,8 mio. kroner mod knap 6,8 mio. kroner i 2018. Regnskabet for 2019 sluttede dermed med et overskud på 87.000 kroner.

Der er en blank revisorpåtegning, idet den uafhængige revisor i sin konklusion skriver: ” Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 18-19.” (fra side 2 i årsrapporten).

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Hent årsregnskab og årsrapport 2019

Fire genvalg og et nyvalg til bestyrelsen

Fængselspræst Erik Adrian, sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, informationsmedarbejder Hans Andersen og lektor Elmo Due blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen. Og centerleder Birgitte Mazanti blev enstemmigt nyvalgt til bestyrelsen, hvor hun afløser socialrådgiver Ellen Bækgård, der ønskede at stoppe.

Konsulent Ruth Gøjsen Andersen og fængselspræst Povl Götke blev enstemmigt genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.

Hent referat af generalforsamlingen.