Brugere, frivillige, ansatte og bestyrelse holdt visionsdag forud for vedtagelsen af ny strategiplan

Brugere, frivillige, ansatte og bestyrelse holdt visionsdag forud for vedtagelsen af ny strategiplan

Billedet ovenfor er fra en visionsdag, Café Exit holdt i oktober med omkring 30 deltagere. Bestyrelse, ansatte samt frivillige og brugere, der repræsenterede forskellige projekter og aktiviteter i Café Exit, var samlet var samlet for at drøfte foreningens arbejde og komme med input til en ny strategiplan for de kommende tre år.

Det skete på baggrund af refleksioner fra bestyrelsesformand Niels Nymann Eriksen og oplæg af  bl.a. Camilla Dolberg fra Østifterne, bestyrelsesmedlem William Rentzmann, Inger og Maria (frivillige i Kvindeklubben) og Emil (tidligere bruger og nu frivillig). Med afsæt i oplæggene blev der talt videre i mindre grupper, hvor deltagerne på tværs af organisationen først diskuterede, hvordan samarbejdet fungerer i forhold til andre civilsamfundsorganisationer, kirker, myndigheder, beslutningstagere og internt i foreningen. I anden runde blev der i gruppearbejdet sat fokus på værdierne håb, værdighed, fællesskab og fortalervirksomhed.

Der var blandt deltagerne stor tilfredshed med dagens forløb, da man sluttede hen på eftermiddagen efter et langt program, som Louis og Samina styrede deltagerne flot og kompetent igennem.

Workshop-konceptet brugt på visionsdagen

Der deltog flere indsatte og tidligere indsatte (heriblandt de to ordstyrere) i visionsdagen, ligesom frivillige også havde en større plads end ved tidligere strategidage. Det var ikke tilfældigt. Visionsdagen blev nemlig holdt efter samme koncept som de workshops, Café Exit i øget omfang holder i samarbejde med fængselsafdelinger med henblik på at udvikle indsattes egne kompetencer.

Der var derfor inviteret indsatte med både som deltagere, men også i forberedelsen af visionsdagen.

Forløbet af dagen viste også, hvor vigtigt det er at inddrage indsatte og frivillige, når der diskuteres strategi og værdier. For så drejes samtalen væk fra, at nogen skal gøre noget for nogen, til at blive en samtale (dialog) om, hvordan vi sammen kan gøre noget til fælles gavn.

Og en af de indsatte kvitterede ved afslutningen med denne bemærkning: ”Tak for, at vi som indsatte må være med. Det betyder meget for mig at komme her i dag og opleve, at der er masser af håb for fremtiden.”

Strategiplan vedtaget for 2024-2026

Alle input fra visionsdagen blev samlet op, og på bestyrelsesmødet den 6. november blev der vedtaget en ny strategiplan for 2024-2026.

Den minder på mange punkter om den hidtidige. Strategiplanens pejlemærker hedder fortsat: Fællesskab, samskabelse og kommunikation. Men den er udbygget med tilføjelser til flere af underpunkterne, herunder at sprede tankegangen om samskabelse til andre dele af samfundet. Du kan læse hele strategiplanen på hjemmesiden.


Café Exit mangler donationer

Café Exit har hvert år brug for, at mindst 100 personer giver en donation på mindst 200 kroner. Donationerne er vigtige, da de giver os en række økonomiske fordele, når vi skal søge om støtte til vores projekter for at kunne hjælpe endnu flere til et liv uden kriminalitet.

Café Exit er godkendt efter ligningslovens § 8a. Gavebidrag til foreningen kan trækkes fra på selvangivelsen efter de gældende regler. Hvis du ønsker at benytte fradragsmuligheden, bedes du oplyse dit CPR-nummer, så vi kan indberette beløbet til SKAT.

Du kan give et bidrag via dette link.


Gudstjeneste i Apostelkirken: ”Café Exit er et frirum for indsatte”

Det er blevet en årlig tradition, at Apostelkirken i København i november holder en gudstjeneste, hvor der medvirker medarbejdere fra Cafe Exit, og hvor der samles ind til foreningens arbejde blandt indsatte og tidligere indsatte. Ved gudstjenesten i søndags var kirkekoret suppleret med indsatte og frivillige, og en af medarbejderne læste kirkebønnen og bibelteksten, der blev prædiket over af sognepræst, som også er formand for Café Exits bestyrelse.

Der var også et indslag med Samina, som fortalte, at for hende og andre indsatte, hun har talt med, er Café Exit først og fremmest et frirum, ”hvor vi kommer ind og bliver mødt som helt almindelige mennesker, og hvor der er plads til alle uanset baggrund.” ”Det er også godt at vide, at man kan komme i Café Exit efter afsoningen – som en hjælp til ikke at falde tilbage i kriminalitet. Her føler jeg, at man som menneske har værdi. Den mister man i fængslet, men jeg har genfundet hen her, og det giver et kæmpe håb for fremtiden.”

Lederen af Café Exit, Peter Dexters, fortalte ved afslutningen af gudstjenesten mere om Café Exits arbejde, som for en stor dels vedkommende foregår inde i fængslerne. Han sagde i den forbindelse, at det ikke er et retvisende billede, der er blevet tegnet af indsatte og fængslerne gennem tv-serien Huset. ”Vi deltog forleden i en workshop i en afdeling i Nyborg Fængsel, som har ry for at være et hårdt fængsel. Workshoppen var tilrettelagt af indsatte i samarbejde med fængslet og os, og de indsatte har besluttet, at sloganet for afdelingen skal være ”et godt sted at være – et godt sted at lære”. Peter Dexters takkede videre for det gode samarbejde med Apostelkirken, som lægger hus til de månedlige kultureftermiddage og flere andre Café Exit-aktiviteter i København.


Café Exit søger projektleder til 1-årig stilling i Odense

Café Exit søger en projektleder til et 1-årigt projekt, der har fokus på at udvikle positive fællesskaber for mandlige indsatte. Projektet er støttet af Social- og Boligstyrelsen, og der lægges vægt på, at det er brugerne selv – de indsatte og frivillige – der er centrale i forhold til at udvikle aktiviteter, som de selv finder relevante. En del af aktiviteterne vil finde sted i fynske fængsler, og derfor ansættes projektlederen i Café Exits afdeling i Odense, men projektet forventes også udbredt til Jylland og Sjælland – med støtte fra afdelingerne i Aarhus og København.

Der er ansøgningsfrist mandag den 4. december kl. 9.00.

• Du kan læse mere om stillingen på dette link, hvor der også er link til indsendelse af ansøgning.


Om Café Exit

Café Exit er en forening, der arbejder for at støtte indsatte og tidligere indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet. Det gør vi gennem en række tilbud, der bl.a. omfatter kultureftermiddage, gældsrådgivning, mentorforløb, rådgivning om job og uddannelse, bisidderfunktion, samtaler med frivillige terapeuter, workshops og meget mere.

Café Exit har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Ud over de faste medarbejdere er der tilknyttet omkring 130 frivillige, som hjælper med en række aktiviteter i og uden for fængslerne.

Du kan læse mere om vores arbejde på CafeExit.dk – og på Facebook kan du løbende følge med i, hvad der sker i vores afdelinger i København, Odense og Aarhus.

Du kan støtte Café Exits arbejde ved at blive medlem eller ved at sende et gavebidrag.


Kommende begivenheder


    Café Exit

    *|LIST:EMAIL|*